Экономикалық-математикалық үлгілеу кафедрасы

1 ТАРИХТАН АҢДАТПА

1967 ж. экономика факультетінде «Математикалық әдістер және есептеу техникасы» кафедрасы құрылды.

1971 ж. кафедраның аты «Экономикалық кибернетика» болып өзгертілді, ал 1992 жылдан бастап кафедра «Экономикалық-математикалық үлгілеу» деп аталады.

Әр жылдардағы кафедра меңгерушілері: э.ғ.к., доцент Б.З.Резванцев (1967-1982 жж.), э.ғ.к., доцент Қ.Қ.Әбуов (1982-1986 жж.), э.ғ.к., доцент В.В.Евтушенко (1986-1987 жж.), э.ғ.к. В.И.Шлефрин (1987-1991 жж.), э.ғ.д., профессор Қ.Қ.Әбуов (1991-2005 жж.), доцент Д.Т.Ахметова (2005-2007 жж.). 2007 жылдың мамыр айынан бастап қазіргі уақытқа дейін кафедраны э.ғ.к. Ш.Е.Муталляпова басқарып келеді.


2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҮЛГІЛЕУ КАФЕДРАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ:

Кафедра меңгерушісі: э.ғ.к. Муталляпова Шынар Елеусізқызы
Профессор: э.ғ.д. Әбуов Қуаныш Қабиденұлы
Доценттер:
Ахметова Динара Төлеуханқызы
э.ғ.к. Асанова Гүлнар Әбділдәқызы
Аға оқытушылар:
Әбдікәрімова Гульмира Әбдірахманқызы
Таурбаев Жұмаш Рымтайұлы
Дарипбаева Сайрагүл Жексенбайқызы
Имашева Айгүл Оңғарбайқызы
Ассистенттер:
Жақсыбекова Айнұр Бөдеқызы
Шапенова Құралай Қайырбекқызы
Қабденова Гүлмира Жұмаділдәқызы
Оңдасбекова Светлана Төлеуқызы
Шаймерденова Әлия Кәкімқызы, магистр
Көмекші қызметкерлер:
Аға лаборант: Мадьярова Қаламқас Базарбайқызы
Оқу шебері: Сибилева Наталья АлександровнаКафедра мақсаты - студенттерге қазіргі экономикалық-математикалық әдістер, жаңа технологиялар, экономикалық ақпаратты өңдеуді автоматтандыру бойынша білім беру және оларды дербес компьютерде жұмыс істеуге үйрету.

Кафедрадағы оқыту қағидалары Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық университетте жасаған дәрісіндегі маңызды сөздеріне сай келеді: «Барлық жоғары оқу орындарында қолданбалы математикалық бағыттағы кафедраларда дәріс беру деңгейін сапалық тұрғыда өзгерту керек. Математикалық әдістермен мәліметтерді талдауды бәрі де – инженерлер, экономистер, заңгерлер, құрылысшылар, мемлекет қайраткерлері меңгеруге тиіс. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, кадрлардың математикалық әзірлігінің жоғары деңгейі барлық салаларда сапалы өсу қарқынын қамтамасыз етеді» (26.05.2006 ж., Астана қ.).

Пәндерді оқыту мемлекеттік және орыс тілдерінде кредиттік технология бойынша қазіргі ЭЕМ қолдану арқылы жүргізіледі.

Оқытылатын пәндер экономикалық теория, жоғары математика, статистика пәндерін оқу кезінде алған студенттердің білімдеріне негізделеді және факультетте оқытылатын басқа экономикалық пәндермен тығыз байланысты.


3 КАФЕДРАДАҒЫ ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР

1. Информатика
2. Ақпараттық технологиялар негіздері
3. Электрондық үкімет
4. Эконометрика
5. Экономикалық-математикалық модельдеу
6. Экономикалық ақпараттық жүйелердегі жаңа технологиялар
7. Экологиядағы математикалық модельдер
8. Экономикалық зерттеулердің әдістемесі
9. Экономикалық информатика және эмпирикалық әлеуметтік зерттеулер


4 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС

Пәндерді оқу үшін кафедрада оқу-әдістемелік жұмыстар жүргізіледі. Соңғы жылдарда 3 оқулық, 6 оқу құралы, 30-дан астам әдістемелік нұсқаулар, 19 монография жарияланды.

1. Әбуов Қ.Қ. Экономикалық-математикалық тәсілдер. Оқулық. Алматы, Қайнар, 1992. -176 б.
2. Абуов К.К., Шлефрин В.И. Математическое программирование. Учебное пособие, Акмола, 1995. - 114 с.
3. Әбдікарімова Г., Ахметова Д. Информациялық технология негіздері. Оқу құралы. Астана, 2001. - 118 б.
4. Әбуов Қ., Қазыханов Р., Қазыханова С. Мал шаруашылығындағы технологиялық үдерістерді үлгілеу. Оқу құралы. Астана, 2001. - 111 б.
5. Абуов К.К., Асанова Г.А., Токешева К.Н., Чувашкина С.А. Практикум по математическому программированию. Учебное пособие, Астана, 2002. - 144 с.
6. Әбуов Қ., Қазыханов Р., Қазыханова С. Мал шаруашылығын моделдеу негіздері. Оқулық. Астана, 2002. - 126 б.
7. Асанова Г.А. Экономико-математические методы и модели. Учебное пособие. Астана, 2003. - 103 с.
8. Әбуов Қ.Қ, Ахметов Қ.А., Ахметова Д.Т. Математикалық программалау. Оқулық. Астана, 2005. - 176 с.
9. Муталляпова Ш.Е. Учебно-методический комплекс дисциплины «Экономико-математическое моделирование». Астана, 2006. - 90с.
10. Ахметова Д.Т. «Эконометрика» пәнінен зертханалық жұмысқа арналған әдістемелік нұсқау. Астана, 2006. - 52 б.
11. Абдикаримова Г.А., Дарипбаева С.Ж. Методические указания к СРСП и лабораторным работам по дисциплине «Ин¬форматика». Астана, КазАТУ им.С.Сейфуллина, 2007. - 86 с.
12. Ахметова Д.Т. «Информатика» пәнінен дәрістер. Астана, С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ, 2007. - 93 б.
13. Ахметова Д.Т., Жақсыбекова А.Б., Әбдікәрімова Г.Ә. «Информатика» пәнінен зертханалық жұмысқа арналған әдістемелік нұсқау. Астана, С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ, 2007. - 60 б.
14. Таурбаев Ж.Р. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Эконометрика» (для студентов экономических специальностей). Астана, КазАТУ им.С.Сейфуллина, 2007. - 62 с.
15. Абдикаримова Г.А., Дарипбаева С.Ж. Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, СРСП по дисциплине «Основы информационных технологий» (для всех специальностей экономического факультета). Астана, КазАТУ им.С.Сейфуллина, 2007. - 67 с.
16. Абдикаримова Г.А., Дарипбаева С.Ж. Краткий курс лекций по Информатике (для студентов экономических специальностей). Астана, КазАТУ им.С.Сейфуллина, 2007. - 56 с.
17. Муталляпова Ш.Е., Чувашкина С.А. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «экономико-математическое моделирование» (для студентов экономических специальностей). Астана, КазАТУ им.С.Сейфуллина, 2007. - 122 с.
18. Абдикаримова Г.А., Дарипбаева С.Ж. УМК дисциплины «Информатика». Астана, КазАТУ им.С.Сейфуллина, 2007. - 136 с.
19. Ахметова Д.Т., Жақсыбекова А.Б. Информатика пәнінен оқу-әдістемелік кешен. Астана, С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ, 2007. - 130 б.
20. Абдикаримова Г.А., Дарипбаева С.Ж. УМК дисциплины «Основы информационных технологий». Астана, КазАТУ им.С.Сейфуллина, 2007. - 163 с.
21. Ахметова Д.Т., Тоқбергенова М.Н., Қабденова Г.Ж. «Ақпараттық технологиялар негіздері» пәнінен оқу-әдістемелік кешен. Астана, С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ, 2007. -121 б.
22. Абдикаримова Г.А., Дарипбаева С.Ж. УМК дисциплины «Алгоритмизация и программирование». Астана, КазАТУ им.С.Сейфуллина, 2007. - 122 с.
23. Дарипбаева С.Ж. , Абдикаримова Г.А. Сборник тестов по дисциплине «Информатика» для студентов экономических специальностей. Астана. КАТУ им.С.Сейфуллина, 2009. - 99 с.
24. Дарипбаева С.Ж., Шапенова К.К. Задания и методические указания для выполнения самостоятельных работ по дисциплине «Информатика» (для студентов факультета заочно-дистанционного обучения). Астана. КАТУ им.С.Сейфуллина, 2009. - 67 с.
25. Муталляпова Ш.Е. Учебно-методический комплекс дисциплины «Экономико-математическое моделирование» (для студентов экономических специальностей), на государственном языке. Астана. КАТУ им.С.Сейфуллина, 2009. - 128 с.
26. Таурбаев Ж.Р. Электронная библиотека / Каталог элективных образовательных ресурсов. Сборник 1 (2005-2008 гг.). Астана, 2009. - 71 с.
27. Ахметова Д.Т., Имашева А.О., Жаксыбекова А.Б., Кабденова Г.Ж. «Эконометрика» пәнінен ОӘК (УМК). Астана. КАТУ им.С.Сейфуллина, 2009. - 100 с.
28. Муталляпова Ш.Е. Курс лекций по дисциплине «Экономико-математическое моделирование». Астана, КАТУ им.С.Сейфуллина, 2009. - 111 с.
29. Жаксыбекова А.Б., Рахимжанов М.Н., Абдикаримова Г.А. Учебно-методический комплекс дисциплины «Новые технологии в экономических информационных системах». Астана, КАТУ им.С.Сейфуллина, 2009. - 150 с.
30. Жақсыбекова А.Б., Әбдіғұл Г.Қ., Қабденова Г.Ж. «Экономикалық ақпараттық жүйелердегі жаңа технологиялар» пәнінен зертханалық жұмыстарға арналған практикум. Астана, КАТУ им.С.Сейфуллина, 2009. - 100 с.
31. Муталляпова Ш.Е. Экономико-математические методы и компьютерные технологии оптимизации. Учебное пособие. Астана, КАТУ им.С.Сейфуллина, 2009. - 125 с.
32. Муталляпова Ш.Е. «Экономикалық-математикалық модельдеу» пәнінен дәрістер курсы (экономикалық мамандықтардың студенттері үшін). Астана, С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ, 2009. - 103 б.
33. Имашева А.О. Краткий курс лекций по дисциплине «Эконометрика». Астана, КАТУ им.С.Сейфуллина, 2010. - 48 с.
34. Ахметова Д.Т., Шапенова Қ.Қ. «Информатика» пәнінен сырттай-қашықтықтан оқыту факультетінің экономикалық мамандықтарында оқитын студенттерге зертханалық және өзіндік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар. Астана, С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ, 2010. - 52 б.
35. Жаксыбекова А.Б. Методические указания по дисциплине «Новые технологии в экономических информационных системах». Астана, КАТУ им.С.Сейфуллина, 2010. - 56 с.
36. Жаксыбекова А.Б., Абдикаримова Г.А. Курс лекций по дисциплине «Новые технологии в экономических информационных системах». Астана, КАТУ им.С.Сейфуллина, 2010. - 120 с.
37. Абдикаримова Г.А. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Новые технологии в экономических информационных системах» (для студентов специальностей 050507 - менеджмент, 050511 - маркетинг, 050907 – бытовые услуги и сервис). Астана, КАТУ им.С.Сейфуллина, 2010. - 54 с.
38. Абдикаримова Г.А., Дарипбаева С.Ж., Кабденова Г.Ж. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Информатика» (для студентов экономических специальностей). Астана, КАТУ им.С.Сейфуллина, 2010. - 104 с.
39. Абдикаримова Г.А., Дарипбаева С.Ж., Жаксыбекова А.Б. Задания и методические указания для выполнения работ по Учебной практике (для студентов экономических специальностей). Астана, КАТУ им.С.Сейфуллина, 2010. - 104 с.
40. Имашева А.О., Кабденова Г.Ж. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Эконометрика» (для студентов экономических специальностей). Астана, КАТУ им.С.Сейфуллина, 2010. - 44 с.


5 ЭЛЕКТРОНДЫҚ ӘЗІРЛЕМЕЛЕР

2008 ж. бастап кафедра оқытушылары 38 электрондық оқу басылым әзірлеген, оларға сертификаттар берілген, оның ішінде оқу-әдістемелік кешендер, дәрістер курстары, әдістемелік нұсқаулар, тестілік сұрақтар жинақтары, т.б.

Электрондық оқу басылымдардың тізімі


6 ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ

Кафедра оқытушылары э.ғ.д., профессор Қ.Қ.Әбуовтың басшылығымен «Солтүстік Қазақстанда нарықтық экономиканы жетілдірудің негізгі бағыттары» атты тақырып бойынша ғылыми зерттеулер жүргізеді.

Э.ғ.д., профессор Қ.Қ. Әбуовтың жетекшілігімен 26 диссертация қорғалған:

докторлық диссертациялар:
1. Мишулина О.В. - А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің кафедра меңгерушісі, Қостанай қ., 2007 ж.
2. Серіков Б. – «Сырдарья» университетінің кафедра меңгерушісі, ОҚО, 2009 ж.
3. Кабдуллина Г.К. – С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ доценті, Астана қ., 2010 ж.

кандидаттық диссертациялар:
1. Құсайынов Т.А. - С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ есеп және аудит кафедрасының меңгерушісі, Астана қ. (1992 ж.).
2. Сартов Ө.Қ. - Көкшетау экономика және менеджмент институтының бухгалтерлік есеп кафедрасының меңгерушісі, Көкшетау қ. (1995 ж.).
3. Аюлов Ә.М. - Көкшетау экономика және менеджмент институтының ректоры, Көкшетау қ. (1995 ж.).
4. Айтуғанов Қ.Қ. – «Оңтүстік» СПК Президенті, Астана қ. (1998 ж.).
5. Асанова Г.Ә. - доцент, кәсіпкер, Астана қ. (2000 ж.).
6. Кенжеболатова М.Ш. - С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ экономикалық теория және құқық кафедрасының меңгерушісі, Астана қ. ( 2002 ж.).
7. Кабдуллина Г.Қ. - Көкшетау университетінің қаржы кафедрасының меңгерушісі, Көкшетау қ. (2004 ж.).
8. Муталляпова Ш.Е. - С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ экономикалық-математикалық үлгілеу кафедрасының меңгерушісі, Астана қ. (2004 ж.).
9. Алтайбаева Ж.Қ. - Еуразия инновациялық университетінің есеп және аудит кафедрасының меңгерушісі, Павлодар қ. (2004 ж.).
10. Касенов Г.К. – «Қазақстан Темір жолы» департаментінің директоры, Астана қ. (2004 ж.).
11. Тобылов Қ.Т. - Көкшетау университетінің тестілеу орталығының бастығы, Көкшетау қ. (2004 ж.).
12. Горелов А.А. - А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің экономика факультеті деканының орынбасары, Қостанай қ. (2006 ж.).
13. Беспалый С.А. - Еуразия инновациялық университетінің деканы, Павлодар қ. (2007 ж.).
14. Рудинская Т.С. - С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ экономика кафедрасының оқытушысы, Астана қ. (2007 ж.).
15. Утарбаева Г.К. – Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті экономика кафедрасының меңгерушісі, Көкшетау қ. (2008 ж.).
16. Ашимова Д. - Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті туризм кафедрасының меңгерушісі, Көкшетау қ. (2008 ж.).
17. Булатова Л.Ж. – Көкшетау университеті туризм кафедрасының меңгерушісі, Көкшетау қ. (2009 ж.).
18. Майкопова Г.С. – М.Дулатов атындағы инженерлік-педагогикалық университетінің аға оқытушысы, Қостанай қ. (2009 ж.).
19. Баранова Н. - А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің аға оқытушысы, Қостанай қ. (2009 ж.).
20. Дюзельбаева Г.М. – А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің кафедра меңгерушісі, Қостанай қ. (2010 ж.).
21. Сартова Р.С. – Еуразия инновациялық университетінің аға оқытушысы, Павлодар қ. (2010 ж.).
22. Мусина Р.С. – С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ аға оқытушысы, Астана қ. (2010 ж.).
23. Суеубаев Ж. – ҚазМКА-ның аға оқытушысы, Алматы қ. (2010 ж.).


7 ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТАР, МОНОГРАФИЯЛАР

1. Абуов К.К. Экономическое обоснование специализаций крестьянских хозяйств. Акмола, 1997, 7,1 п.л.
2. Абуов К.К., Набиев М.А. Экономическое обоснование структуры производства крестьянских хозяйств. Акмола, 1997, 5,4 п.л.
3. Абуов К.К. Экономическое обоснование структуры производства в крестьянских хозяйствах. Акмола, 1997, 5,4 п.л.
4. Абуов К.К. Системный анализ в экономике сельского хозяйства. Акмола, 1997, 6,4 п.л.
5. Айтуганов К.К., Абуов К.К. Сбытовые кооперативы крестьянских хозяйств. Астана, 1998, 7,8 п.л.
6. Кусаинов Т.А. Оптимальное планирование в животноводстве. Астана, 1998, 10,7 п.л.
7. Кусаинов Т.А. Оптимальные решения в сельскохозяйственном производстве. Астана, 1999, 10,7 п.л.
8. Стукач В.Ф., Абуов К.К., Горбунова Т.А. Производственно-техническое обеспечение сельскохозяйственных предприятий в условиях перехода к рынку. Омск, 2001, 11,25 п.л.
9. Асанова Г.А., Абуов К.К. Совершенствование организации материально-технического обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств. Астана, 2001, 135 с., 8,6 п.л.
10. Кенжеболатова М.Ш., Әбуов Қ.Қ. Ауыл шаруашылық алаптарын пайдаланудың экономикалық тиімділігі. Астана, 2001, 10,9 б.б.
11. Абуов К.К. Организационно-экономические основы развития крестьянского уклада в Северном Казахстане (теория и практика). Астана. Акм. ЦНТИ, 2002, 274 с, 17 п.л.
12. Кусаинов Т.А. Наука управления риском в сельском хозяйстве. Астана, 2002,132 с.
13. Стукач В.Ф., Абуов К.К., Айтуганов К.К., Камзина Г.К. Формирование многоукладной экономики в сельском хозяйстве России и Казахстана. Омск, 2003.
14. Абуов К.К. Организационно-экономические основы формирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Астана, 2003.
15. Муталляпова Ш.Е., Абуов К.К. Совершенствование производственных программ сельскохозяйственных предприятий в условиях рынка. Астана, ЦНТИ, 2004, 120 с.
16. Тобылов К.Т., Абуов К.К. Оценка устойчивости сельскохозяйственных предприятий в рыночной экономике. Аналитический обзор. Астана, ЦНТИ, 2004, 125 с.
17. Абуов К.К. Организация и планирование научных исследований. Учебное пособие. Кокшетау, 2006, 99 с.
18. Абуов К.К., Мишулина О.В. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства Северного Казахстана. Кокшетау, 2007, 291 с.
19. Абуов К.К., Булатова Л.Ж. Организационно-экономические проблемы развития туризма в Акмолинской области. Научное издание. Кокшетау, 2008, 135 с.
20. Абуов К.К., Баранова Н.А. Стратегия развития рынка зерна в Северном Казахстане. Монография. Астана, 2010, 144 с.


8 ҰЙЫМДАСТЫРУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС

Кафедра оқытушылары әртүрлі әдістемелік семинарларға қатысады, мысалы: «Внедрение новой системы обеспечения качества в сфере высшего образования» атты Еуропа комиссиясы дайындаған «Поддержка развития и мониторинга системы обеспечения качества в сфере высшего образования» жобасынан TEMPUS бағдарламасы бойынша семинар (Астана, С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ, 2008. 14-17 қыркүйек 2007 ж.), ҚазҰАУ ұйымдастырған «Система оценки качества образования по проекту TEMPUS» семинары (Алматы, 5-6.10.2007 ж.), «Tamos University Suite – комплексное решение автоматизации управления обучением вуза» атты тренинг-семинар, Credit Learning бағдарламасын қолдану бойынша семинар (Астана, С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ, 22-24 қараша 2007 ж.), «Современные технологии в образовании. Методы дистанционного обучения» атты біліктілікті көтеру курсы (С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ, 2009 ж., 2010 ж.), Қазақстан, Ресейдің ЖОО профессорларының дәріс-семинарлары т.б.

Кафедра меңгерушісі Муталляпова Ш.Е. 2010 ж. көктемде Ұлан-Батор қаласындағы Моңғол Мемлекеттік аграрлық университетінде біліктілікті көтеру курсын өтті.

Университетте оқу үрдісінде қолдану үшін «Автоматизированная система управления обучением «Tamos University Suite» қашықтықта оқыту технологиясын ең бірінші болып - кафедра оқытушылары Таурбаев Ж.Р., Ахметова Д.Т., Дарипбаева С.Ж. және Муталляпова Ш.Е. меңгерді.


9 ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ

Кафедрада 6 оқытушы академиялық топ кураторлары болып есептелінеді: Дарипбаева С.Ж., Жақсыбекова А.Б., Қабденова Г.Ж., Шапенова Қ.Қ., Әбдікәрімова Г.Ә., Оңдасбекова С.Т.

Тәрбие жұмысы студенттермен оқу үрдісінде және жатақханада жүргізіледі. Кафедра оқытушылары куратордың жоспары бойынша әртүрлі шаралар өткізеді.

Кафедрада кәсіптік бағдар бойынша жұмыс жүргізіледі, кафедраға Астана қ.. № 32 мектеп тіркелген. Жыл сайын осы мектеп оқушылары және жас түлектерімен жұмыс жасалып тұрады.

Кафедра оқытушылары жыл сайын дәстүрлі «Бодрость и здоровье» атты және басқа спорт шараларына қатысады: Муталляпова Ш.Е., Ахметова Д.Т., Кабденова Г.Ж. Олар шахмат, волейбол, баскетбол, үстелді теннис, президенттік көпжарыс және спорттың басқа түрлерінен экономикалық факультетінің командасы құрамына кіріп, бірнеше жүлделі орын алған. Және олар қалалық жарыстарға қатысып, университеттің құрама командасына кірген.


10 ҚОРЫТЫНДЫ

Экономикалық-математикалық үлгілеу кафедрасының құрылғанына 40 жылдан астам уақыт болды. Осы жылдарда оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмыстары жүргізілген. Жоғары сұранысқа ие экономикалық бағытындағы мамандарды және педагогикалық кадрларды дайындауда кафедра үлкен рөл атқарады.


Экономикалық-математикалық үлгілеу кафедрасының меңгерушісі, экономика ғылымдарының кандидаты Муталляпова Шынар Елеусізқызы


Экономикалық-математикалық үлгілеу кафедрасының профессоры, экономика ғылымдарының докторы Әбуов Қуаныш Қабиденұлы