Ауылшаруашылық биотехнология ғылыми-зетрттеу платформасы (АБҒЗП)

 1. Ғылыми орталықтың толық атауы: Ауылшаруашылық биотехнология ғылыми-зетрттеу платформасы (АБҒЗП) 
 2. Зертхана меңгерушісі - Қойбағаров Марат Амангелдіұлы, ветеринария ғылымдарының кандидаты
 3. E-mail: nii_katu@mail.ru
 4. Телефон: 8(7172)310244
 5. Ғылыми жұмыстардың негізгі бағыттары:
 • ауылшаруашылық жануарларының инфекциялық және инвазиялық ауруларын балау үшін иммунологиялық және ПТР тест-жүйелерін әзірлеу;
 • жануар текті өнімдердің ветеринарлы-санитарлық бақылауын жүргізу үшін экспресс-тесттерді әзірлеу (антибиотиктердің, ангельминтиктердің қалдықтық мөлшерін анықтау).  
 1. Негізгі міндеттері:
 • ауылшаруашылығында қолданылатын заманауи биотехнологиялық әдістерді тәжірибе жүзінде қолдана алу мүмкіншілігін арттыру мақсатында С.Сейфуллин ат. ҚАТУ студенттеріне, магистранттарына және докторанттарына зертханалық-тәжірибелік сабақтар жүргізу;
 • С.Сейфуллин ат. ҚАТУ профессорлық-оқытушылар құрамы мен ғалымдары жүргізетін ғылыми-зерттеулерге АБҒЗП материалды-техникалық базасын қолдану арқылы ғылыми зерттеулерге қатысу;
 • Өзінің ғылыми-зерттеу және инновациялық жобаларын орындау, сонымен қатар С.Сейфуллин ат. ҚАТУ және басқа мекемелердің (отандық және шетелдік) қажетті квалификациясы бар мамандарды жоба орындаушысы ретінде қатыстыру;
 • АБҒЗП материалды-техникалық базасы қолдану арқылы басқа мекемелердің тапсырысы бойынша жұмыстар жүргізу;
 • шетелдік мекемелер мен ғалымдарды қатыстыру арқылы, заманауи биотехнологиялық әдістерді әзірлеу, қолдану және тарату мәселелері бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер және конференциялар өткізу.
 1. Жобалар:

         Ғылыми-техникалық бағдарлама: «Өндірістік биотехнологиялар» 2014-2016 жылдар аралығы (үйлестіруші – ҚР БҒМ Ұлттық Биотехнология Орталығы):

 • «Разработка иммуноферментной тест-системы для диагностики токсоплазмоза». Жетекшісі: в.ғ.д. Бұлашев А.Қ. 

         Бюджеттік бағдарлама: 055 «Ғылыми және/немесе ғылыми-техникалық қызмет», ішкі бағдарлама 101 «Ғылыми зерттеулерді грантты қаржыландыру» 2015-2017 жылдар:

 • «ИФА тест на основе рекомбинантного белка внешней мембраны возбудителя бруцеллеза».  Жетекшісі: в.ғ.д. Бұлашев А.Қ.
 • «Разработка иммуноферментной тест-системы  для диагностики кампилобактериоза  сельскохозяйственных животных на основе использования методов современной биотехнологии». Жетекшісі: б.ғ.к. Боровиков С.Н.
 • «Разработка экспресс теста для диагностики эхинококкоза собак и плотоядных животных», Жетекшісі: в.ғ.д. Бұлашев А.Қ.
 • «ИФА-тест на основе рекомбинантного белка экскреторно-секреторного продукта возбудителя описторхоза». Жетекшісі: PhD Киян В.С. 
 1. 2010-2016 жылдар аралығында шыққан мақалалар (Web of Science, Springer Link, Scopus, РИНЦ ресурстарына кіретін рейтингті басылымдарда және БҒСБК ұсынған тізімге кіретін нөлдік импакт-факторы бар басқа ғылыми журналдарда шыққан) 
 • A.K. Bulashev, S.N. Borovikov, S.S. Serikova, Zh.A. Suranshiev, V.S. Kiyan, S.Z. Eskendirova. Development of ELISA using anti-idiotypic antibodies for diagnosis of opisthorchiasis. Folia Parasitologica. – 2016. – Р. 63: 025. IF = 1.271.
 • Ilja I. Brusentsov, Alexey V. Katokhin1, Irina V. Brusentsova, Sergei V. Shekhovtsov, Sergei N. Borovikov et all. Extremely low genetic diver­sity among the European and Asian populations of the liver fluke Opisthorchis felineus suggest the special history of this trematoda species. PLOS ONE, Public Library of Science,  San Fran­cisco, United States,  2013, 8, Issue 4,  С. 1-12. IF = 4.16
 • Булашев А.К., Сураншиев Ж.А., Турсунов К.А. Антигенность белков внешней мембраны бруцлелл. Научный журнал «Биотехнология. Теория и практика» // Астана,№1, март 2016, C. 20-26 (ККСОН)
 • Булашев А. К., Серикова Ш. С., Сулейменов М. Ж., Шалабаев Б. А., Кадыров С. О. Получение реагентов для серологической диагностики токсоплазмоза. Научный журнал «Вестник НГАУ» // Новосибирск, №1 (34), январь – март 2015, C. 60-69 (РИНЦ).
 • Y. Shavrukov, A. Zhumalin, D. Serikbay, M. Botayeva, A. Otemisova, A. Absattarova, G.Sereda, S. Sereda, V. Shvidchenko, A. Turbekova, S. Jatayev, S. Lopato, K. Soole and P.Langridge. Expression Level of the DREB2-Type Gene, Identified with Amplifluor SNP Markers, Correlates with Performance, and Tolerance to Dehydration in Bread Wheat Cultivars from Northern Kazakhstan. Frontiers in Plant Science. V.7., doi.org/10.3389/fpls.2016.01736 IF = 4.495. 
 1. Патенттер
 • «Штамм гибридных культивируемых клеток животных Mus musculus L. - используемый для получения моноклональных антител к Mycobacterium bovis!»
 • «Способ обнаружения антигенов Mycobacterium bovis в патологическом и биологическом материале».
 • «Штамм гибридных культивируемых клеток Mus. musculus L. – используемый для получения моноклональных антиидиотипических антител к иммуноглобулинам против антигенов бруцелл».
 • «Штамм гибридных культивируемых клеток животных Mus musculus L. - используемый для получения моноклональных антител к полипептидному антигену р24 вируса лейкоза крупного рогатого скота»
 • «Штамм гибридных культивируемых клеток животных Mus musculus L. - используемый для получения моноклональных антител к гликопротеидному антигену gp51 вируса лейкоза крупного рогатого скота»
 • «Способ приготовления экскреторно-секреторного антигена  для серологической диагностики описторхоза»
 • «Способ получения поликлональных антител к окситетрациклину»
 • «Способ приготовления экскреторно-секреторного антигена для серологической диагностики ларвального эхинококкоза»
 • «Способ серологической диагностики лейкоза крупного рогатого скота»
 • «Способ диагностики трихофитии крупного рогатого скота»
 • «Штамм гибридных культивируемых клеток животных musculus L., продуцент моноклональных антител к белковому антигену Trichophyton verrucosum.
 • «Штамм гибридных культивируемых клеток животных musculus L., продуцент моноклональных антител к белковому антигену Trichophyton rubrum.
 • «Способ диагностики руброфитии»
 1. Қондырғылармен қамтамасыздандырылуы

Иммунды химия зертханасы:

 1. СО2 –инкубатор BINDER, СВ 150
 2. Биологиялық қауіпсіздігі 2 класс боксы TelStar
 3. Инвертирленген микроскоп Micros MCXI600
 4. Автоматты жасушалар санағышы T-20, Bio Rad
 5. ИФТ арналған фотометр STATFAX 2100
 6. ИФТ арналған фотометр Expert 96
 7. Вошер-автомат Atlantis
 8. Вошер-автомат STATFAX 2600
 9. Термошейкер PST-60 HL 2 планшетке арналған
 10. Фотометр BioPhotometer plus, Eppendorf
 11. Ультратаза су алуға арналған аппарат MILLI-Q ACADEMIC
 12. Вертикалды электрофорезге арналған камера Mini PROTEAN, Bio Rad
 13. Иммуноблотинг жүргізуге арналған камера Semi blot

 Молекулалық биологии зертханасы:

 1. Сандық ПТР жүргіуге арналған жүйе QuantStudio™ 7 Flex Real-Time PCR System, Thermo Fisher Scientific
 1. Амплификатор Mastercycler gradient, Eppendorf
 2. Амплификатор SimpliAmp™ Thermal Cycler, Thermo Fisher Scientific
 3. Генетикалық талдағыш (секвенатор) Beckman Coulter CEQ8000
 4. Биологиялық қауіпсіздігі 2 класс боксы ESCO АС2-4Е1
 5. ПТР бокс «PCR Cabinet» ESCO
 6. Гель-құжаттандыру жүйесі Vilber Lourmat
 7. Горизонталды электрофорезге арналған камера Scie-Plas
 8. Микроспектрофотометр NanoDrop™ 2000, Thermo Scientific 

Микробиология зертханасы:

 1. Зертханалық биореактор Labfors 5 Infors-HT
 2. Төментемпературалы тоңазытқыш PLATILAB 500
 3. Төментемпературалы тоңазытқыш PLATINUM 340
 4. СО2 –инкубатор Shel Lab 3517-2, CI
 5. Биологиялық қауіпсіздігі 2 класс боксы
 6. Зертханалық лиофилизатор Сryodos TelStar
 7. Ротациялық буландырғыш LABOROTA 4000, Heidolf
 8. Үстелдік центрифуга 5804R, Eppendorf
 9. Булы стерилизатор Ot 18S/23S
 10. Булы стерилизатор ВКа-75-Р ПЗ
 11. Люминесцентті микроскоп
 12. Бинокулярлы микроскоптар Мicros MC -20
 13. Инвертирленген микроскоп ЛОМО
 14. Кюветті спектрофотометр ПЭ-5400УФ, Экрос
 15. Термостаттар ТС-1/80 СПУ
 16. Су моншасы ТЖ-ТБ 01.12