Ауылшаруашылық биотехнология ғылыми-зетрттеу платформасы (АБҒЗП)

1. Ғылыми орталықтың толық атауы: Ауылшаруашылық биотехнология ғылыми зерттеу платформасы (АБҒЗП) 

АБҒЗП жетекішісі

PhD, Киян Владимир Сергеевич

E-mail: vskiyan@gmail.com

Телефон: 8(7172)310244

АБҒЗП  бас инженері

а/ш.ғ.м., Жумалин Айбек Қасиетұлы

E-mail: aibek_biotex@mail.ru

АБҒЗП  инженері

т.ғ.м., Сыздыкова Альфия Сафиоллаевна

E-mail: halik.kz@ mail.ru

2. Ғылыми жұмыстардың негізгі бағыттары:

 • Өсімдіктердің, жануарлардың және адамдардың инфекциялық және инвазиялық ауруларын балау үшін иммунологиялық және ПТР тест-жүйелерін әзірлеу;
 • жануар текті өнімдердің ветеринарлы-санитарлық бақылауын жүргізу үшін экспресс-тесттерді әзірлеу (антибиотиктердің, ангельминтиктердің қалдықтық мөлшерін анықтау).;
 • 16s rRNA әдісі бойынша секвенирлеу арқылы микроорганизмдердің генетикалық идентификациясы;
 • ауылшаруашылық өсімдіктер дакылдарының (бидай, арпа, ноқат) селекциясы саласында молекулалы-генетикалық зерттеулер;
 • отандық және шетелдік бидайдың сұрыптарын генотиптеу арқылы бапталудың Vrn гендерінің полиморфизмдерін анықтау;
 • CRISPR/Cas9 технологиясын қолдану арқылы ауылшаруашылық қасиеттері жақсартылған, өзгертілген өсімдіктер тізбектерін алу;
 • микроорганизмдердің (сүтқышқылды, топырақ және ашытқылылар), саңырауқұлақтардың және сирек кездесетін өсімдіктердің түрлерін сақтау;

3. Негізгі міндеттер:

 • ауылшаруашылығында қолданылатын заманауи биотехнологиялық әдістерді тәжірибе жүзінде қолдана алу мүмкіншілігін арттыру мақсатында С.Сейфуллин ат. ҚАТУ студенттеріне, магистранттарына және докторанттарына зертханалық-тәжірибелік сабақтар жүргізу;
 • С.Сейфуллин ат. ҚАТУ профессорлық-оқытушылар құрамы мен ғалымдары жүргізетін ғылыми-зерттеулерге АБҒЗП материалды-техникалық базасын қолдану арқылы ғылыми зерттеулерге қатысу;
 • Өзінің ғылыми-зерттеу және инновациялық жобаларын орындау, сонымен қатар С.Сейфуллин ат. ҚАТУ және басқа мекемелердің (отандық және шетелдік) қажетті квалификациясы бар мамандарды жоба орындаушысы ретінде қатыстыру;
 • АБҒЗП материалды-техникалық базасын қолдану арқылы басқа мекемелердің тапсырысы бойынша жұмыстар жүргізу;
 • шетелдік мекемелер мен ғалымдарды қатыстыру арқылы заманауи биотехнологиялық әдістерді әзірлеу, қолдану және тарату мәселелері бойынша семинарлар, дөңгелек үстелдер және конференциялар өткізу.

 4. Жобалар Аяқталған ғылыми-зерттеу жобалары мен бағдарламалар

 • «Жасушалық инженерия әдістерін қолдану негізінде ірі қара мал лейкозын балауға арналған стандартты антигендерді өндіру технологиясы». Жетекшісі б.ғ.к., С.Н. Боровиков.
 • «Жануарлар мен құстардың жұқпалы ауру қоздырғыштарын идентификациялаудың генетикалық жүйесін әзірлеу». Жетекшісі в.ғ.к., М.А. Куйбагаров.
 • «Жануартекті өнімдерден ангельминтиктерді анықтауға арналаған иммунды хроматографиялық тестті әзірлеу». Жетекшісі в.ғ.д., А.Қ. Бұлашев.
 • «Бруцеллездің рекомбинантты сыртқы мембрана ақуызы негізінде ИФТ тесті».  Жетекшісі в.ғ.д., А.Қ. Бұлашев.
 • «M.bovis микобактерияларын немесе оның антигендерін патологиялық және басқа биологиялық нысандарда анықтауға арналған иммунды хроматографиялық тест» Жетекшісі б.ғ.к., С.Н. Боровиков.
 • «Моноклоналды антидотиптік антиденелерді алу және описторхоздың иммундыдиагностикасында қолдану» Жетекшісі в.ғ.д., А.Қ. Бұлашев.
 • «Инфаркт жағдайына телімді ақуыз-кардиомаркерлерді қан құрамынан анықтауға арналған жедел-тестті әзірлеу». Жетекшісі б.ғ.к., С.Н. Боровиков.
 • «Заманауи биотехнология әдістерін қолдану арқылы ауылшаруашылық жануарлардың кампилобактериозын балау үшін иммунды ферменттік тест-жүйесін әзірлеу». Жетекшісі б.ғ.к., С.Н. Боровиков.
 • «Жануарлардың паратуберкулезін балауға арналған ПТР тест жүйесін әзірлеу». Жетекшісі в.ғ.к., М.А. Куйбагаров.
 • «Иттермен етқоректі жануарлардың эхинококкозын балауға арналған экспресс тестті әзірлеу», Жетекшісі в.ғ.д., А.Қ. Бұлашев.
 • «Описторхоз қоздырғышының экскреторлы-секреторлы рекомбинантты ақуызы негізінде ИФТ-тесті».  Жетекшісі: PhD,В.С. Киян.
 • «Токсоплазмозды балауға арналған иммунды ферменттік тест-жүйесін әзірлеу». Жетекшісі в.ғ.д., А.Қ. Бұлашев.
 • «Солтүстік Қазақстанның қуаңшылық аумақтарына арналған құрғақшылыққа төзімді және жоғары өнімді жаңа сұрыптарын жасау мақсатында, ауылшаруашылық дақылдардың селекциялық процессіне заманауи шетелдік молекулалық биология мен генетика технологияларын ендіру». Жетекшісі б.ғ.к., С.А. Джатаев.

2018-2020жж. орындалып жатқан ғылыми-зерттеу жобалары мен бағдарламалары

Бюджеттік бағдарлама: 217 «Ғылымды дамыту», ішкі бағдарлама 101 «Ғылыми және/немесе ғылыми-техникалық субъектті бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру» 2015-2017 жж. және 2018-2020 жылдар аралығында:

 • «Описторхоз және меторхоз қоздырғыштарын дифференциалды балау үшін ПТР-тест». Жетекшісі PhD, В.С. Киян.
 • «Рекомбинантты антиген негізінде бруцеллезді серологиялық балау». Жетекшісі в.ғ.д., профессор, А.Қ. Бұлашев.
 • «Солтүстік және Орталық Қазақстанның ауа райына қолайлы бидай, арпа және ноқаттың жоғары өнімді жаңа селекциялық линияларын жасау үшін молекулалық генетиканың жетістіктерін қолдану». Жетекшісі б.ғ.к., С.А. Джатаев.

 5. 2016-2018жылдар аралығында шыққан мақалалар (Web of Science, Springer Link, Scopus, РИНЦ ресурстарына кіретін рейтингті басылымдарда және БҒСБК ұсынған тізімге кіретін нөлдік импакт-факторы бар басқа ғылыми журналдарда шыққан).

 

 1. Патенттер
 • «Mycobacterium bovis телімді моноклоналды антиденелерді алу үшін қолданылатын – Musmusculus L. жануарының өсірілетін гибридті жасушалар штамы»
 • «Биологиялық және патологиялық материалдардан Mycobacterium bovisантигендерін анықтау әдісі».
 • «Бруцеллалардың антигеніне қарсы алынған иммунорглобулиндерге телімді моноклоналды антиидотиптік антиденелерді алу үшін қолданылатын – Musmusculus L. жануарының өсірлетін гибридті жасушалар штамы».
 • «Ірі қара мал лейкоз вирусының р24 полипептидті антигеніне телімді моноклоналды антиденелерді алу үшін қолданылатын – Musmusculus L. жануарының өсірілетін гибридті жасушалар штамы»
 • «Ірі қара мал лейкоз вирусының gp51 гликопротеидті антигеніне телімді моноклоналды антиденелерді алу үшін қолданылатын – Musmusculus L. жануарының өсірілетін гибридті жасушалар штамы»
 • «Описторхоздың серологиялық балауына арналған экскреторлы-секреторлы антигенді әзірлеу әдісі»
 • «Окситетрациклинге телімді поликлоналды антиденелерді алу әдісі»
 • «Ларвалды эхинококкозды серологиялық балауға арналған экскреторлы-секреторлы антигенді әзірлеу әдісі»
 • «Ірі қара мал лейкозын серологиялық балау әдісі»
 • «Жүректің І тропонин препаратына телімді моноклоналды антиденелерді алу үшін қолданылатынMusmusculus L. жануарының өсірілетін гибридті жасушалар штамы»

7. Ауылшаруашылық биотехнология ғылыми-зерттеу платформасының құрылымы

8Қондырғылармен қамтамасыздандырылуы

Иммунды химия зертханасы:

 1. СО–инкубатор ShelLab 3517-2, CI
 2. Биологиялық қауіпсіздігі 2 класс боксы TelStar
 3. Инвертирленген микроскоп Micros MCXI600
 4. Автоматты жасушалар есептегіші T-20, BioRad
 5. ИФт арналған фотометр STATFAX 2100
 6. Вошер-автомат STATFAX 2600
 7. Термошейкер PST-60 HL 2 планшетке араналған
 8. Фотометр BioPhotometerplus, Eppendorf
 9. Ультра таза су алуға арналған тазалау жүйесі MILLI-Q ACADEMIC
 10. Вертикалды электрофорезге арналған камераMini PROTEAN, BioRad
 11. Иммуноблот жүргізуге арналған қондырғы Semiblot 

Молекулалық биология зертханасы: 

 1. Сандық ПТР жүргізу жүйесі QuantStudio™ 7 FlexReal-Time PCR System, Thermo Fisher Scientific
 2. Амплификатор Mastercycler gradient,Eppendorf
 3. Амплификатор SimpliAmp™ Thermal Cycler, Thermo Fisher Scientific
 4. Генетикалық талдағыш (секвенатор) BeckmanCoulter CEQ8000
 5. Биологиялық қауіпсіздігі 2 класс боксы ESCO АС2-4Е1
 6. ПТР бокс «PCR Cabinet» ESCO
 7. Гель-документтеу жүйесі VilberLourmat
 8. Горизонталды электрофорезге арналған камера Scie-Plas
 9. Микроспектрофотометр NanoDrop™ 2000, ThermoScientific

 Микробиология зертханасы:

 1. Зертханалық биреактор Labfors 5 Infors-HT
 2. Төмен температуралы тоңазытқыш PLATILAB 500
 3. Төмен температуралы тоңазытқыш PLATINUM 340
 4. Биологиялық қауіпсіздігі 2 класс боксы
 5. Зертханалық кептіргішСryodosTelStar
 6. Ротациалық буландырғыш LABOROTA 4000, Heidolf
 7. Центрифуга 5804R, Eppendorf
 8. Бу стерилизаторы Ot 18S/23S
 9. Бу стерилизаторы ВКа-75-Р ПЗ
 10. Люминесцентті микроскоп
 11. Бинокулярлы микроскоптар Мicros MC -20
 12. Инвертирленген микроскоп ЛОМО
 13. Кюветті спектрофотометр ПЭ-5400УФ, Экрос
 14. Термостаттар ТС-1/80 СПУ
 15. Су моншасы ТЖ-ТБ 01.12